toshow

全站单本到底怎么设置啊?

用的linux  nginx一键版本,已经把域名泛解析到ip,后台开启了拼音和全站单本。

可是始终不成功啊,好几年,好几个版本,没成功过。

知道的能否告知一下。

#1楼
发帖时间:5月前   |   查看数:0   |   回复数:1
admin
下面的设置改一下就可以了
是否启用全站单本(泛解析)              选是
网站根域名                                         设置成你的根域名,比如51yd.org
不包含的子域名(逗号分割)                   设置一些你不想泛解析的名字,比如www,m等
5月前 #2楼
游客组